Leveringsvoorwaarden

Termen en betekenis

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

 1. Riwo: de vennootschap uit de Riwo groep die deze algemene voorwaarden gebruikt, waaronder de besloten vennootschap Riwo Engineering B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 1 te Oldenzaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 8160422 en Riwo Systems B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 1 te Oldenzaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59352108;
 2. klant: de wederpartij van Riwo;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Riwo en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 4. zaak: de zaak met toebehoren die door Riwo wordt geleverd.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1        Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Riwo en de klant waarop Riwo deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

1.2        De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Riwo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3        Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

1.4        De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5        Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Riwo en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1        Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2        Riwo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Riwo opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Riwo haar aanbieding baseert.

2.3        Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Riwo gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.4        De kosten van montage door Riwo zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

2.5        Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Riwo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

2.6        Een samengestelde prijsopgave verplicht Riwo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7        Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.8        Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Riwo binden Riwo niet.

2.9        Riwo heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1        Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Riwo feitelijk begint met de uitvoering.

3.2        Riwo is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de klant de opdrachtbevestiging voor akkoord aan Riwo heeft geretourneerd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1        Alle verbintenissen van Riwo voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.

4.2        Riwo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

4.3        Riwo bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Riwo heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.4        Riwo is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). Riwo is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

4.5        Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Riwo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de klant

5.1        De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Riwo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Riwo worden verstrekt.

5.2        Indien de  klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Riwo ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Riwo voorgeschreven specificaties. Riwo is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Riwo.

5.3        De klant is gehouden Riwo onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4        De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Riwo onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

5.5        Riwo gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

5.6        Indien door Riwo of door Riwo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.7        De klant dient op de dag van de levering zorg te dragen voor een volledige vrije toegankelijkheid tot de plaats waar de zaak geïnstalleerd gaat worden. Eventuele schades, die ontstaan aan bijvoorbeeld bestrating, zijn voor risico van de klant.

5.8        De klant vrijwaart Riwo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

5.9        Indien Riwo matrijzen en/of andere werktuigen of goederen, welke het eigendom zijn van de klant, onder zich heeft om deze te bewerken of te gebruiken voor het produceren en leveren van goederen dient de klant schriftelijk aan Riwo te verklaren dat de betrokken matrijzen en/of andere werktuigen en/of goederen tegen het risico van brand en/of andere risico’s zijn verzekerd. Riwo zal daartoe een modelverklaring aan de klant toezenden.

5.10      Indien de klant niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft Riwo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2        Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Riwo zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3        Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Riwo de klant hierover van tevoren inlichten.

6.4        Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Riwo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7 Kwaliteit en garantie

7.1 Met inachtneming van hetgeen in de order en in de daarbij horende technische specificaties is bepaald, dienen de te leveren zaken:

 1. met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld;
 2. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;
 3. de prestaties te leveren zoals in de order omschreven;
 4. geheel geschikt te zijn voor het door de klant kenbaar gemaakte doel.

7.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

 1. normale slijtage;
 2. onoordeelkundig gebruik;
 3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 4. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
 5. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
 6. schade veroorzaakt door derden;
 7. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 8 (Op)levering

8.1        Riwo levert de zaak op het door de klant opgegeven adres. Het tijdstip en de datum van de levering wordt in overleg met de klant bepaald.

8.2        De door Riwo opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

8.3        In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van (op) levering overschreden wordt, kan daarvan aan Riwo slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

8.4        In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Riwo ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

8.5        De klant is verplicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

8.6        Verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd, alsmede vanaf het moment dat de klant in gebreke is de zaken in ontvangst te nemen zoals omschreven in artikel 8.5.

 

Artikel 10 Prijs

10.1      Voor Riwo is de prijs van de zaken gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Riwo gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

10.2      De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen voor de zaken gelden exclusief btw en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is Riwo gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

 

Artikel 11 Honorarium voor verrichte werkzaamheden

11.1      Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.

11.2      Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Riwo. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Riwo, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

11.3      Riwo is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Riwo kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

11.4      Riwo is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Riwo , dat in redelijkheid niet van Riwo mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

11.5      Riwo zal de klant het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Riwo zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 12 Betaling

12.1      Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Riwo aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

12.2      Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Riwo de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

12.3      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Riwo op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en retentie

13.1      Alle door Riwo geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Riwo totdat de klant alle verplichtingen uit de met Riwo gesloten overeenkomst is nagekomen.

13.2      De klant bewaart de onder eigendomsbehoud verkregen zaken zodanig dat deze op eenvoudige wijze van andere zaken zijn te onderscheiden.

13.3      De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren noch te verkopen.

13.4      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Riwo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.5      De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

13.6      Riwo kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Riwo verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 14 Klachten en verjaring

14.1      Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij Riwo te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant de zaak dan wel de verrichtte werkzaamheden onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.

14.2      Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet geautoriseerde derden iets aan de zaak hebben veranderd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Riwo geschiedt en in noodgevallen waarin de klant zich vooraf onmogelijk met Riwo heeft kunnen verstaan, doch niettemin Riwo terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

14.3      Indien een klacht gegrond is, zal Riwo de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen dan wel een vervangend product leveren, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.

14.4      Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Riwo slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

14.5      Alle aanspraken jegens Riwo vervallen als zij niet binnen twee jaar niet schriftelijk   of elektronisch bij Riwo zijn ingediend.

 

Artikel 15 Wettelijke vereisten

Riwo waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

16.1      Riwo is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

16.2      Voorts is Riwo bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3      Riwo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Riwo ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

16.4      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Riwo op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Riwo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

17.1      Indien Riwo aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 21 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

17.2      Indien de klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Riwo het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Riwo kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/ of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.2      Riwo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Riwo is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Riwo kenbaar behoorde te zijn.

18.3      Riwo is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met de geleverde zaak, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

18.4      In geen geval is Riwo aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de zaak heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

18.5      Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Riwo geleverde en/of geïnstalleerde zaak, sluit Riwo iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

18.6      Indien de klant of derden wijzigingen aanbrengt in de door Riwo geleverde software of geleverde hardware, sluit Riwo iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.

18.7      Riwo is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten.

18.8      Riwo is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van illegale software bij de klant. Ook niet als de klant opdracht geeft tot het installeren van dergelijke illegale kopieën.

18.9      Indien schade is ontstaan aan een andere zaak dan de geleverde zaak waarvan de klant mag vermoeden dat dit veroorzaakt is door een defect aan de geleverde zaak, dient de klant Riwo hiervan onverwijld in kennis te stellen. Indien blijkt dat de schade door een defect aan de geleverde zaak is veroorzaakt, zal Riwo alle mogelijke werkzaamheden verrichten om de schade te herstellen of te beperken. De klant dient Riwo de gelegenheid te geven en de nodige apparatuur beschikbaar te stellen om deze werkzaamheden te verrichten.

18.10    Heeft de klant niet voldaan aan zijn verplichting verwoord in lid 9 van dit artikel, dan is Riwo niet aansprakelijk voor de geleden schade aan andere zaken en de eventueel daaruit voortvloeiende volgschade.

18.11    Tenzij anders overeengekomen wordt iedere verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor de montage van door Riwo geleverde zaken door anderen dan Riwo uitgesloten.

18.12    Riwo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.13    Riwo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Riwo in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

18.14    Aansprakelijkheid voor materiaal dat aangeleverd is door een toeleverancier van Riwo, aanvaardt Riwo niet. De klant dient in dat geval rechtstreeks de betreffende toeleverancier aan te spreken.

18.15    De aansprakelijkheid van Riwo voor directe schade is beperkt tot het reeds ontvangen bedrag van de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.16    De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Riwo of haar ondergeschikten.

 

Artikel 19 Vrijwaringen

19.1      De klant vrijwaart Riwo voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

19.2      Indien de klant aan Riwo informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

19.3      De klant vrijwaart Riwo van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

 

Artikel 20 Overmacht

20.1      Van overmacht aan de zijde van Riwo is onder andere sprake indien Riwo verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als  gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Riwo als  in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

20.2      Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Riwo ten gevolge waarvan Riwo haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

20.3      Wanneer de overmacht situatie aan de zijde van Riwo langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

20.4      Voor zover Riwo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Riwo gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 21 Geheimhouding

21.1      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

21.2      Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Riwo gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Riwo zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Riwo niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21.3      De klant vrijwaart Riwo voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Riwo toerekenbaar zijn.

 

Artikel 22 Levering software

22.1      Indien Riwo aan de klant software levert, berusten de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de geleverde software bij Riwo of bij haar licentiegevers.

22.2      De klant verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht van de software, voor de duur van de overeenkomst. De klant zal de software niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken. Slechts ten behoeve van intern gebruik, zoals voor het maken van een back-up, is het de klant toegestaan een beperkt aantal kopieën te maken.

22.3      Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Riwo zich de rechten en bevoegdheden voor die Riwo toekomen op grond van de Auteurswet.

 

Artikel 23 Intellectuele eigendom

23.1      Alle door Riwo verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Riwo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

23.2      Riwo behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 24 Monsters en modellen

Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 25 Slotbepalingen

25.1      Riwo behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Riwo zal de wijziging tijdig bekend maken ven de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

25.2      Slechts met toestemming van Riwo kan de klant rechten of verplichtingen uit overeenkomsten overdragen aan derden.

25.3      Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

25.4      Op elke overeenkomst tussen Riwo en de klant is Nederlands recht van toepassing.

25.5      De rechtbank Overijssel is met uitsluiting van andere rechters bevoegd te oordelen over geschillen die voortvloeien of samenhangen met overeenkomsten en deze algemene voorwaarden.