Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Termen en betekenis

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Riwo: de vennootschap uit de Riwo groep die deze algemene voorwaarden gebruikt, waaronder Riwo Engineering B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 1 te Oldenzaal, KvK- nummer 8160422 en Riwo Systems B.V. gevestigd op hetzelfde adres, KvK-nummer 59352108;

 • klant: de wederpartij van Riwo bij een overeenkomst;

 • overeenkomst: de overeenkomst tussen Riwo en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

 • zaak: de zaak, waaronder begrepen de software al dan niet met toebehoren die Riwo verstrekt.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Riwo is slechts aan haar aanbiedingen gebonden indien de klant deze binnen dertig dagen aanvaardt.

 2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Riwo opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Riwo haar aanbiedingen baseert.

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Door Riwo opgegeven (op)levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

 2. Tenzij anders overeengekomen zijn de verbintenissen van Riwo die voorvloeien uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

 3. Slechts de aanwezigheid van fouten (bugs) in door, of vanwege Riwo verstrekte software die de functionaliteit ervan wezenlijk belemmert geeft recht op juridische acties.

 

Artikel 4 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden afgeleverd. Het risico gaat ook over als de klant de zaken in ontvangst had moeten nemen en dat naliet. In het laatste geval is Riwo bevoegd de zaken op te slaan en te verzekeren tegen beschadiging, diefstal en/of verlies op kosten van de klant.

 

Artikel 5 Acceptatie en (Stilzwijgende) goedkeuring

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden afgeleverd. Het risico gaat ook over als de klant de zaken in ontvangst had moeten nemen en dat naliet. In het laatste geval is Riwo bevoegd de zaken op te slaan en te verzekeren tegen beschadiging, diefstal en/of verlies op kosten van de klant.

 

Artikel 6 Betaling en prijzen

 1. De voor betaling bedoelde termijn van facturen van Riwo is dertig dagen.

 2. Riwo Systems B.V. kan facturen voor andere vennootschappen uit de Riwo groep.

 3. Riwo heeft recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd met een minimum van € 250,-.

 4. Riwo heeft voor zover het gaat om incasso recht op de vergoeding van de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de volledige deurwaarders- en advocaatkosten die het liquidatietarief of salaris rolgemachtigden te boven gaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Riwo op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. Riwo heeft het recht de gemaakte kosten door te berekenen.

 7. De kosten van montage door Riwo zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Riwo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 9. Riwo is steeds gerechtigd de klant te vragen zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). Riwo is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

 10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Riwo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van het daaraan voorafgaande deel goedkeurde en/of voor de volgende fase zekerheid stelde.

 11. De klant betaalt Riwo 50% bij aanvang van een overeenkomst, 40% bij oplevering en 10% na de goedkeuring tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en retentie

 1. Alle door Riwo geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Riwo totdat de klant alle verplichtingen uit de met Riwo gesloten overeenkomst is nagekomen.

 2. De klant bewaart de onder eigendomsbehoud verkregen zaken zodanig dat deze op eenvoudige wijze van andere zaken zijn te onderscheiden.

 3. Riwo kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Riwo verschuldigde bedragen heeft betaald.

 

Artikel 8 Nakoming, tekortkomingen en garantietermijn

 1. Slechts een wezenlijke tekortkoming van Riwo in de zin van artikel 25 van het Weens Koopverdrag geeft de klant recht op de wettelijke remedies waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het vorderen van nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. Een tekortkoming als gevolg van de normale slijtage van de materialen van een werk en/of onoordeelkundig gebruik ervan is géén tekortkoming als bedoeld in de vorige zin.

 2. Ontbinding roept slechts ongedaanmakingsverbintenissen in het leven met betrekking tot niet-uitgevoerde delen van een overeenkomst.

 3. Riwo kan slechts tot nakoming worden aangesproken voor verbintenissen gedurende de garantietermijn. Voor wat betreft overeenkomsten die (mede) de levering van zaken omvatten is dat een jaar tenzij anders is afgesproken. Voor wat betreft abonnementen voor het gebruik van software is dat slechts gedurende het abonnement.

 

Artikel 9 Verzekeringsplicht, beperking van de aansprakelijkheid van Riwo en vrijwaring

 1. Riwo en de klant zijn op marktconforme wijze verzekerd voor schade.

 2. Riwo is aansprakelijk voor schade tot het bedrag dat zij betaalt krijgt op grond van haar verzekering.

 3. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Riwo beperkt tot het bedrag waarvoor zij voor die schade is verzekerd en ten hoogste tot het bedrag dat zij heeft ontvangen voor de (deel)overeenkomst waarop de schade betrekking heeft.

 4. Riwo is niet aansprakelijk voor schade voor welke de klant een aanspraak tot vergoeding heeft op grond van een eigen verzekering.

 5. Riwo is niet aansprakelijk voor milieuschade en na oplevering niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit brand of explosie.

 6. Riwo is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar software als hierbij de laatste versie wordt gebruikt.

 7. Riwo is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit transmissiefouten, storingen, niet-beschikbaarheid van databanken, software van derden of gebruik van haar software op andere dan door haar voorgeschreven functionerende hardware en/of wanneer haar software niet door Riwo is gewijzigd.

 

Artikel 10 Vrijwaringen

 1. De klant vrijwaart Riwo voor aanspraken van derden tot schadevergoeding voor zover deze schade niet zou worden vergoed als het eigen schade zou zijn van de klant.

 2. Indien de klant aan Riwo informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Riwo is onder andere sprake indien Riwo verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatie-middelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als  gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Riwo als  in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
 1. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Riwo ten gevolge waarvan Riwo haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 1. Wanneer de overmacht situatie aan de zijde van Riwo langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voor zover Riwo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Riwo gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 Verzekering

 1. Zodra het risico van verlies of beschadiging van de zaak overgaat op de klant, dient de klant verzekeringen af te sluiten op een ‘all risks’ basis ter behoud van deze zaken.

 2. Riwo heeft geen aansprakelijkheid voor schade welke voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen op grond van een verzekering als bedoeld in het vorige lid.

 

Artikel 13 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. De ontvanger van de vertrouwelijk informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

Artikel 14 Gebruiksrecht software

Riwo verleent slechts een persoonlijk, niet-exclusief gebruik van haar software op voorwaarde dat de vergoedingen daarvoor zijn voldaan en de software wordt gebruikt voor het beoogde doel. 

 

Artikel 15 Verbod overname van personeel

Partijen zullen geen werkzaamheden doen verrichten door personen die minder dan twee jaar geleden verbonden waren als werknemer of bestuurder aan een vennootschap behorende tot de groep van de andere partij tenzij met toestemming van de andere partij.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. Riwo heeft het recht eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen in welk geval de gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn op de bestaande overeenkomsten. Riwo zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden dertig dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

 2. Slechts met toestemming van Riwo kan de klant rechten of verplichtingen uit overeenkomsten overdragen aan derden. De klant heeft geen recht van verrekening of opschorting.

 3. Op deze algemene voorwaarden alsmede de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 4. De rechtbank Overijssel oordeelt in eerste aanleg met uitsluiting van andere rechters over geschillen die voortvloeien of samenhangen met overeenkomsten en deze algemene voorwaarden.