Leveringsvoorwaarden

Termen en betekenis

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Riwo: de vennootschap uit de Riwo groep die deze algemene voorwaarden gebruikt, waaronder de besloten vennootschap Riwo Engineering B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 1 te Oldenzaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 8160422 en Riwo Systems B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 1 te Oldenzaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59352108;
 • klant: de wederpartij van Riwo bij een overeenkomst;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen Riwo en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 • zaak: de zaak, waaronder begrepen de software al dan niet met toebehoren die Riwo verstrekt.

 

Artikel 1 Aanbiedingen en offertes

 1. Riwo is slechts aan haar aanbiedingen gebonden indien de klant deze binnen dertig dagen aanvaardt.
 2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Riwo opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Riwo haar aanbiedingen baseert.

 

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Door Riwo opgegeven (op)levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
 2. De aanwezigheid van fouten (bugs) in door Riwo verstrekte software die de functionaliteit ervan niet wezenlijk belemmert geeft op zichzelf geen recht op juridische acties. Voor zover er een verplichting zou zijn fouten te verbeteren geldt die pas voor de volgende versie van de software.

 

Artikel 3 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd. Het risico gaat ook over als de klant de zaken in ontvangst had moeten nemen en dat heeft nagelaten. 

 

Artikel 4 Betaling en prijzen

 1. De voor betaling bedoelde termijn van facturen van Riwo is dertig dagen.
 2. Riwo Systems B.V. kan facturen voor andere vennootschappen uit de Riwo groep.
 3. Riwo heeft recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.
 4. Bij incasso van vorderingen in rechte heeft Riwo recht op de vergoeding van de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot deurwaarders- en advocaatkosten en griffierechten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Riwo op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. Riwo heeft het recht de gemaakte kosten door te berekenen.
 7. De kosten van montage door Riwo zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Riwo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 9. Riwo is steeds gerechtigd de klant te vragen zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). Riwo is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
 10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Riwo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of voor de volgende fase zekerheid heeft gesteld.   

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en retentie

 1. Alle door Riwo geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Riwo totdat de klant alle verplichtingen uit de met Riwo gesloten overeenkomst is nagekomen.
 2. De klant bewaart de onder eigendomsbehoud verkregen zaken zodanig dat deze op eenvoudige wijze van andere zaken zijn te onderscheiden.
 3. Riwo kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Riwo verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 6 Beperking van de aansprakelijkheid van Riwo

 1. De aansprakelijkheid van Riwo is beperkt tot die voor directe schade aan de zaken waarop de overeenkomst betrekking op heeft. De aansprakelijkheid voor overige schade is uitgesloten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, zuivere vermogensschade of directe of indirecte inkomstenderving, zoals omzetverlies, winstderving, verlies van productie, verlies van of schade uit contracten, boetes.
 2. Riwo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar werknemers of derden, zoals opdrachtnemers.
 3. Riwo is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar software als hierbij de laatste versie wordt gebruikt.
 4. Riwo is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit transmissiefouten, storingen, niet-beschikbaarheid van databanken, of software van derden of gebruik van haar software op andere dan door haar voorgeschreven functionerende hardware en/of wanneer haar software is niet door Riwo is gewijzigd.
 5. In alle gevallen, óók als Riwo géén beroep kan doen op de hiervoor genoemde bepalingen van dit artikel is haar aansprakelijkheid voor schade beperkt tot die welke voortvloeit uit haar persoonlijke bewuste roekeloosheid en bedraagt deze nooit meer dan het bedrag dat haar verzekering ter zake van het schadegeval uitkeert en ten hoogste tot het bedrag dat Riwo reeds heeft ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit.

 

Artikel 7 Vrijwaringen

 1. De klant vrijwaart Riwo voor aanspraken van derden met betrekking tot door hen geleden schade ten gevolge van het uitvoeren van een overeenkomst.
 2. Indien de klant aan Riwo informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Riwo is onder andere sprake indien Riwo verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als  gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Riwo als  in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Riwo ten gevolge waarvan Riwo haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Wanneer de overmacht situatie aan de zijde van Riwo langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Voor zover Riwo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Riwo gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. De ontvanger van de vertrouwelijk informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

Artikel 10 Gebruiksrecht software

Riwo verleent slechts een persoonlijk, niet-exclusief gebruik van haar software op voorwaarde dat de vergoedingen daarvoor zijn voldaan en de software wordt gebruikt voor het beoogde doel. 

 

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Riwo heeft het recht eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen in welk geval de gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn op de bestaande overeenkomsten. Riwo zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden dertig dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
 2. Slechts met toestemming van Riwo kan de klant rechten of verplichtingen uit overeenkomsten overdragen aan derden. De klant heeft geen recht van verrekening of opschorting.
 3. Op deze algemene voorwaarden alsmede de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 4. De rechtbank Overijssel oordeelt in eerste aanleg met uitsluiting van andere rechters over geschillen die voortvloeien of samenhangen met overeenkomsten en deze algemene voorwaarden.