Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Termen en betekenis

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt voor vennootschappen in de RIWO groep:

  • RIWO: de vennootschap uit de RIWO groep die deze algemene voorwaarden gebruikt, waaronder RIWO Engineering B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 1 te Oldenzaal, KvK- nummer 8160422 en RIWO Systems B.V. gevestigd op hetzelfde adres, KvK-nummer 59352108;
  • klant: de wederpartij (v) van RIWO bij een overeenkomst;
  • voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • overeenkomst: de overeenkomst tussen RIWO en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;
  • prestatie: het goed, of de werkzaamheden waartoe RIWO zich verplicht tot oplevering van de klant;
  • IPR: rechten van intellectuele- en industriële eigendom.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 RIWO is slechts aan haar aanbiedingen gebonden indien de klant deze binnen dertig dagen aanvaardt.

2.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens die klant aan RIWO opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop RIWO haar aanbiedingen baseert.

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Door RIWO opgegeven (op)levertermijnen zijn indicatief, en gelden niet als fatale termijnen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen heeft RIWO een inspanningsverbintenis voor een prestatie.

 

Artikel 4 Verplichtingen van RIWO

4.1 RIWO is slechts gehouden tot de prestaties die zij bij en door haar in Nederland kan verrichten.

4.2 RIWO kan tot het einde van de garantietermijn slechts worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen prestaties. Voor wat betreft prestaties die (mede) de levering van zaken omvatten is dat een jaar tenzij anders is afgesproken. Voor wat betreft abonnementen voor het gebruik van software is dat slechts gedurende het abonnement.

4.3 RIWO heeft géén verplichting tot het betalen van schadevergoeding, waaronder begrepen eventuele ontbindingsschade.

 

Artikel 5 Betalingsverplichtingen van de klant

5.1 De voor betaling bedoelde termijn van facturen van RIWO is dertig dagen.

5.2 RIWO Systems B.V. kan factureren voor andere vennootschappen uit de RIWO groep.

5.3 RIWO heeft recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd met een minimum van € 250,-.

5.4 RIWO heeft voor zover het gaat om incasso recht op de vergoeding van de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de volledige deurwaarders- en advocaatkosten die het liquidatietarief of salaris rolgemachtigden te boven gaan.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van RIWO op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Indien een overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. RIWO heeft het recht de gemaakte kosten door te berekenen.

5.7 De kosten van montage door RIWO zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

5.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht RIWO niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.9 RIWO is steeds gerechtigd de klant te vragen zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). RIWO is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

5.10 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan RIWO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van het daaraan voorafgaande deel goedkeurde en/of voor de volgende fase zekerheid stelde.

5.11 De klant betaalt RIWO 50% bij aanvang van een overeenkomst, 40% bij oplevering en 10% na de goedkeuring tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 Bijkomende verplichtingen van de klant

6.1 De klant zorgt ervoor dat RIWO tijdig beschikt over voor de overeenkomst geschikte goederen, waaronder begrepen zaken en eventuele licenties waarvan in de overeenkomst nadrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking worden gesteld.

6.2 De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet-tijdige levering.

 

Artikel 7 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van een prestatie zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze door de klant juridisch en/of feitelijk of stilzwijgend worden goedgekeurd, afgeleverd en/of in gebruik zijn genomen. Het risico gaat ook over als de klant de zaken in ontvangst had moeten nemen en dat naliet. In het laatste geval is RIWO bevoegd de zaken op te slaan en te verzekeren tegen beschadiging, diefstal en/of verlies op kosten van de klant. 

 

Artikel 8 Goedkeuring

De klant wordt geacht goedkeuring na oplevering voor een prestatie te hebben gegeven als er nog slechts sprake is van ondergeschikte gebreken. Goedkeuring wordt in het bijzonder geacht te zijn gegeven als ontbrekende onderdelen binnen 30 dagen kunnen worden hersteld/nagekomen en deze ingebruikname overigens niet in de weg staan.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en retentie

9.1 Alle door RIWO geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van RIWO totdat de klant alle verplichtingen uit de met RIWO gesloten overeenkomst is nagekomen.

9.2 De klant bewaart de onder eigendomsbehoud verkregen zaken zodanig dat deze op eenvoudige wijze van andere zaken zijn te onderscheiden.

9.3 RIWO kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan RIWO verschuldigde bedragen heeft betaald.

 

Artikel 10 Ontbinding

Ontbinding van een overeenkomst roept slechts ongedaanmakingsverbintenissen in het leven met betrekking tot niet-uitgevoerde delen ervan.

 

Artikel 11 Verzekeringsplicht partijen

11.1 RIWO en de klant zijn op marktconforme wijze verzekerd voor schade.

11.2 De klant is verplicht een gebruikelijke brandverzekering op uitgebreide condities en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op gebruikelijke condities of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden voor de door of namens de klant aan RIWO ter beschikking gestelde zaken en waarop RIWO als medeverzekerde wordt aangemerkt. De verzekeringen bevatten een verklaring van afstand van alle rechten van subrogatie tegen RIWO.

11.3 De klant is verplicht - bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door RIWO ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is - het voornemen van export tijdig aan RIWO te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen en waarop RIWO als medeverzekerde wordt aangemerkt. De verzekeringen bevatten een verklaring van afstand van alle rechten van subrogatie tegen RIWO. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RIWO.

 

Artikel 12 Nadere beperkingen om RIWO aan te spreken

12.1 De kosten van (de)montage en transport naar en van RIWO van een te herstellen zaak zijn voor rekening van klant tenzij anders overeengekomen.

12.2 RIWO’s verplichtingen gelden slechts voor het geval de klant de laatste versie van RIWO’s software gebruikt, en heeft geen betrekking op transmissiefouten, storingen, niet-beschikbaarheid van databanken, software van derden of gebruik van haar software op andere dan door haar voorgeschreven functionerende hardware en/of wanneer haar software niet door RIWO is gewijzigd.

12.3 Voor zover de klant, om welke reden dan ook, toch een aanspraak heeft jegens RIWO voor financiële vergoeding dan is die plicht beperkt tot betaling van het bedrag dat RIWO daadwerkelijk heeft ontvangen voor uitvoering van dat deel van de overeenkomst waarop de aanspraak ziet, en is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor RIWO aanspraak kan maken op haar verzekering.

12.4 Bovendien kan de klant RIWO niet aanspreken tot financiële vergoeding van een vordering waartoe de klant haar verzekeraar kan aanspraken, of zou hebben kunnen als aanspreken als de klant voldaan had aan haar verzekeringsplicht.

12.5 In géén geval is RIWO gehouden tot het (opnieuw) verrichten van een prestatie na brand, explosie of milieuschade ongeacht de oorzaak daarvan.

 

Artikel 13 Vrijwaring

De klant vrijwaart RIWO voor aanspraken van derden tot vergoeden van schade die voortvloeit uit een overeenkomst, waaronder ook begrepen de volledige kosten van juridische bijstand om zich buiten en in rechte tegen die aanspraken te verweren.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Van overmacht aan de zijde van RIWO is onder andere sprake indien RIWO verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatie-middelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als  gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van RIWO als  in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van RIWO ten gevolge waarvan RIWO haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

14.3 Wanneer de overmacht situatie aan de zijde van RIWO langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 3.

14.4 Voor zover RIWO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RIWO gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. De ontvanger van de vertrouwelijk informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

Artikel 16 Houderschap en gebruiksrecht IPR

RIWO levert middels een overeenkomst géén IPR aan de klant, maar verschaft slechts een persoonlijk, niet-exclusief gebruik van IPR op voorwaarde dat de vergoedingen daarvoor zijn voldaan en de klant de goederen waarop deze betrekking hebben gebruikt overeenkomst het beoogde doel. 

 

Artikel 17 Verbod overname van personeel

Partijen zullen geen werkzaamheden doen verrichten door personen die minder dan twee jaar geleden verbonden waren als werknemer of bestuurder aan een vennootschap behorende tot de groep van de andere partij tenzij met toestemming van de andere partij.

 

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 RIWO heeft het recht eenzijdig deze voorwaarden aan te passen in welk geval de gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn op de bestaande overeenkomsten. RIWO zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden dertig dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

18.2 Slechts met toestemming van RIWO kan de klant rechten of verplichtingen uit overeenkomsten overdragen aan derden. De klant heeft geen recht van verrekening of opschorting.

18.3 Op deze voorwaarden alsmede de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

18.4 De rechtbank Overijssel oordeelt in eerste aanleg met uitsluiting van andere rechters over geschillen die voortvloeien, of samenhangen met overeenkomsten en deze algemene voorwaarden. De vorige zin geldt ook voor eventuele voorlopige, bewarende- en ordemaatregelen.