Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens als klant, leverancier, relatie, sollicitant of als bezoeker van Riwo. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Hieronder leest u daar meer over. 

Verkrijging van persoonsgegevens

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken, verstrekt u zelf aan ons. Bijvoorbeeld doordat u klant wordt, u bij ons solliciteert of ons bedrijf bezoekt. In sommige gevallen vragen wij persoonsgegevens bij u op, bijvoorbeeld wanneer u ons goederen levert.

Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Voor/achternaam/bedrijfsnaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres(sen);
 • telefoonnummer(s);
 • bankrekeningnummer;
 • bedrijfsinformatie;
 • productinformatie
 • camerabeelden;
 • foto’s;
 • CV’s.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 • Het onderhouden van contact met klanten, leveranciers en sollicitanten; (per post, telefonisch, per e-mail);
 • Het leveren van de producten die wij ontwikkelen;
 • Het hebben van een goed georganiseerde bedrijfsvoering en intern beheer;
 • als bedrijf te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen rondom belastingen, administratie en financiën.
 • Het werven van personeel;
 • Waarborgen van de veiligheid van bezoekers, werknemers, de veiligheid van andere personen en onze goederen;
 • Het promoten van Riwo door het gebruik van foto’s of beeldmateriaal op onze website en sociale media;
 • Het verwerken van diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doelen. Verwerking gebeurt met name in de klantendatabase, financiële administratie, Rimote en ICT-systemen. Wanneer wij uw gegevens voor andere of nieuwe doelen willen gebruiken, dan zullen we u hierover eerst informeren.

Informatie voor sollicitanten

Als u bij ons solliciteert naar één van de openstaande functies, stageplaatsen of middels een open sollicitatie, dan verwerken we persoonlijke gegevens van u. Dit betreft meestal contactgegevens, een curriculum vitae of een sollicitatiebrief. Deze gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Alleen leden van de sollicitatiecommissie en onze administratie hebben toegang tot deze gegevens. Leidt uw sollicitatie niet tot een dienstverband, dan houden wij uw gegevens nog 4 weken in portefeuille. Indien u dat op prijs stelt, kunnen wij uw sollicitatie maximaal een jaar in portefeuille houden.

De sollicitatieprocedure bestaat uit:

 • Insturen sollicitatiebrief en curriculum vitae;
 • 1ste gesprek;
 • Online persoonlijkheidsanalyse invullen;
 • 2e gesprek;
 • Al dan niet indiensttreding.

De persoonlijkheidsanalyse wordt door ons ingezet om tot een evenwichtig personeelsbestand te komen. De uitslag is niet doorslaggevend en wordt met u besproken tijdens het 2e gesprek. 

Wettelijke grondslag

De persoonsgegevens die hierboven genoemd worden zullen we alleen verwerken als dat in de AVG toegestaan is. Hieronder leest u daar meer over.

Uitvoering overeenkomst

In een groot deel van de gevallen verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomst met klanten of leveranciers na te komen. Ook de gegevens van sollicitanten vallen hier onder.

Voldoen aan wettelijke plicht

In een groot deel van de gevallen verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die Riwo heeft. Denk hierbij aan belastingregels, administratieve- en financiële verplichtingen.

Belangenafweging

Daarnaast is de verwerking van je persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. Denk hierbij aan promotionele verwerkingen of cookies op onze website. Daarbij wegen wij uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden af tegen het belang van Riwo.

Toestemming

Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van door u verleende toestemming, dan kunt u die altijd intrekken. Een voorbeeld hiervan is vermelding van uw (bedrijfs)naam en foto op sociale media. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Als u persoonsgegevens niet wil verstrekken

Wij zullen u informeren over situaties waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit is het geval als wij bepaalde persoonsgegevens moeten verwerken. Denk hierbij aan een wettelijke plicht zoals het delen van gegevens met overheidsinstanties of persoonsgegevens die nodig zijn om een contract met u af te sluiten.

Bewaartermijn

Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Deze termijnen variëren van vier weken tot meerdere jaren, bijvoorbeeld vanwege belastingverplichtingen. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij wisselen in uitzonderingsgevallen persoonsgegevens uit met anderen. Dit betreft bijvoorbeeld de belastingdienst, de accountant, onderwijsinstellingen en subsidieverstrekkende instanties in het kader van innovatie.

Verwerkers

Met verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft o.a. software-applicaties, hosting, opslag en vernietiging van data.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij gaat het om beveiligde verbindingen, versleutelde communicatie, machtigingen voor toegang, fysieke (toegangs)beveiliging en maatregelen op gebied van vernietiging van data.

Website en cookies

Onze website www.riwo.eu maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoeken van onze website op uw computer geplaatst wordt. Wij maken gebruik van functionele cookies en analytische cookies die geen persoonsgegevens verzamelen. Hiervoor is dan ook geen toestemming nodig. Indien er in de toekomst gebruik gemaakt wordt van volg-cookies, krijgt u bij uw eerste bezoek aan onze website de keuze welke volg-cookies u wilt accepteren.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage en kopie;
 • Het recht op correctie;
 • Het recht op wissen van gegevens;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, of meer informatie wenst, kunt u via info@riwo.eu een verzoek indienen. Let op: bovenstaande rechten gelden niet altijd. Wij hoeven niet in alle gevallen te voldoen aan uw verzoek ter uitoefening van één van deze rechten.

Binnen een maand nadat we het verzoek hebben ontvangen, zullen we u informeren. Daarbij zullen we aangeven of en hoe aan uw verzoek voldaan wordt en als dit niet kan, waarom niet.

Indien we meer tijd nodig hebben om het verzoek af te handelen, dan krijgt u hiervan binnen één maand bericht en hoort u ook wanneer er wel op het verzoek gereageerd wordt. Aan het indienen van een verzoek zijn geen kosten verbonden.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat u, ondanks onze zorgvuldige aanpak, een klacht hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Mocht u nog vragen hebben dan mailt u naar info@riwo.eu of belt met 0541 53 73 90.